Zastupitelstvo: 2016 » 2016-11-24 ZM 10 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemku.pdf Velikost: 2,94 MB
004 Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu garáže vč.pozemku.pdf Velikost: 3,59 MB
005 Majetkoprávní operace - prodej pozemků.pdf Velikost: 1,26 MB
006 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků.pdf Velikost: 12,75 MB
007 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků.pdf Velikost: 4,67 MB
008 Majetkoprávní operace - změna usnesení - záměr prodeje pozemku Nové Pavlovice.pdf Velikost: 2,91 MB
009 Majetkoprávní operace - změna usnesení - záměr prodeje pozemku Ruprechtice.pdf Velikost: 2,93 MB
009-01 Majetkoprávní operace - změna usnesení - prodej pozemků.pdf Velikost: 758,09 KB
010 Vyhrazení práva zastupitelstvu dle § 102 odst. 3 zákona č. 128-2000 Sb.- o obcích v platném znění- ve věci rozhodování v záležitostech změny provo.pdf Velikost: 241,96 KB
011 Zápis z kontroly KV č. 5-2015 -Kontrola poskytování informací členům ZML-.pdf Velikost: 1,77 MB
012 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3-2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování- sběru- přepravy- třídění- využívá.pdf Velikost: 133,69 KB
013 Schválení aktualizovaného Integrovaného plánu rozvoje území Liberec-Jablonec nad Nisou.pdf Velikost: 10,67 MB
014 Schválení Dodatku č. 11 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města.pdf Velikost: 72,97 MB
015 Prodej vodovodního řadu v k.ú. Starý Harcov- ul. Sluneční stráň.pdf Velikost: 1,8 MB
016 Prodej vodovodního řadu v k.ú. Starý Harcov- ul. Kadlická.pdf Velikost: 1,74 MB
016-01 Schválení postupu při řešení problematiky projektu -Revitalizace městských lázní na galerijní objekt-.pdf Velikost: 4,46 MB
017 Poskytnutí peněžitého daru ve výši 100 000-- Kč z rozpočtu SML pro Boveraclub z.s.pdf Velikost: 315,99 KB
018 rozdělení 88. změny územního plánu města Liberec na změnu 88.A- 88.B a 88.C.pdf Velikost: 47,8 KB
019 zadání 88.A změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 236,98 KB
020 zadání 88.B změny územního plánu města Liberec - lokalita bývalého statku v Krásné Studánce.pdf Velikost: 594,25 KB
021 zadání 88.C změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 793,4 KB
022 Návrh k pořízení 93. strategické změny územního plánu města Liberec - návrh č. 93-1.pdf Velikost: 50,91 MB
022-01 Vrácení dotace z programu IOP.pdf Velikost: 1017,88 KB
023 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Ekofondu_úprava termínu použitelnosti dotace.pdf Velikost: 1014,24 KB
024 Úprava Pravidel pro poskytování dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 5,15 MB
025 Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2017.pdf Velikost: 2,72 MB
026 Uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s Potravinovou bankou Liberec- z.s. .pdf Velikost: 3,07 MB
027 Obecně závazná vyhláška- kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol.pdf Velikost: 1,17 MB
028 Strategický plán sociálního začleňování a Místní plán inkluze na území statutárního města Liberec na období 2016 – 2019..pdf Velikost: 2,4 MB
029 Návrh správní rady na přidělení a nepřidělení dotací z programu 6.2 dílčího fondu Sportovního fodnu Dotačního fondu SML pro 2. kolo roku 2016.pdf Velikost: 1,09 MB
030 Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města- zastupitelstva města a rady města v působnosti valné hromady obchodních společností na rok .pdf Velikost: 913,02 KB
031 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 9. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 10. 2016.pdf Velikost: 16,58 MB
201 Informace o aktuálním stavu projektů a přípravy žádostí o dotace.pdf Velikost: 450,91 KB
202 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání.pdf Velikost: 5 MB
203 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných- vypůjčených a pronajatých nemovitostech za účelem poskytování sociálních služeb v roce 2016.pdf Velikost: 612,38 KB
204 Strategie rozvoje příspěvkových organizací SML - Botanická zahrada Liberec- Divadlo F.X.Šaldy.pdf Velikost: 806,92 KB
205 Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2016.pdf Velikost: 168,82 KB
206 Informace o stavu pořizování územního plánu a z toho vyplývající návrh harmonogramu.pdf Velikost: 608,02 KB