Rada: 2016 » 2016-11-15 RM 20 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Vyhrazení práva zastupitelstvu dle § 102 odst. 3 zákona č. 128-2000 Sb.- o obcích v platném znění- ve věci rozhodování v záležitostech změny provo.pdf Velikost: 638.59 KB
002-01 Žádost o výjimku ze směrnice rady č.3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na.pdf Velikost: 6.08 MB
003 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. -2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování- sběru- přepravy- třídění- využíván.pdf Velikost: 1.13 MB
004 Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu garáže vč.pozemku.pdf Velikost: 4.77 MB
005 Majetkoprávní operace - prodej pozemků.pdf Velikost: 1.64 MB
006 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků.pdf Velikost: 5.1 MB
007 Majetkoprávní operace - pacht pozemků.pdf Velikost: 633.43 KB
008 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku.pdf Velikost: 1.65 MB
009 Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru - garáže.pdf Velikost: 834.15 KB
010 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 2.83 MB
011 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnost v k.ú. Liberec.pdf Velikost: 4.46 MB
012 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnost v k.ú. Františkov u Liberce.pdf Velikost: 558.39 KB
013 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti v k.ú. Doubí u Liberce.pdf Velikost: 1.32 MB
014 Schválení dodatku ke smlouvě ZŠ Kaplického.pdf Velikost: 1.45 MB
015 Schválení dodatku ke smlouvě ZŠ Náměstí Míru.pdf Velikost: 1.89 MB
016 Strategie rozvoje příspěvkových organizací SML – Botanická zahrada Liberec- Divadlo F. X. Šaldy.pdf Velikost: 1.96 MB
017 Strategický plán sociálního začleňování a Místní plán inkluze na území statutárního města Liberec na období 2016 – 2019..pdf Velikost: 2.97 MB
018 Změna Statutu Řídicí pracovní skupiny z důvodu odstoupení metodika komunitního plánování sociálních služeb ze své funkce ke dni 31. 10. 2016..pdf Velikost: 974.16 KB
019 Obecně závazná vyhláška- kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol.pdf Velikost: 2.04 MB
020 Souhlas s účastí v projektu -Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů- pro Základní školu- Liberec- ul. 5. května 64-49- p. o..pdf Velikost: 1.73 MB
021 Souhlas s účastí v projektu -Výuka přírodních věd nově- pro Základní školu- Liberec- Kaplického 384- p. o..pdf Velikost: 1.58 MB
022 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1.76 MB
023 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro neziskovou organizaci Ruprechtický farní spolek- z. s. na registrovanou sociální službu denní stacionář pro.pdf Velikost: 7.69 MB
024 Změna platu ředitelky Základní školy s RVJ- Liberec- Husova 142-44- p. o..pdf Velikost: 352.46 KB
025 Změna platu ředitelky Základní školy a Základní umělecké školy- Liberec- Jabloňová 564-43- p. o..pdf Velikost: 351.94 KB
026 Změna platu ředitelky Domu dětí a mládeže Větrník- Liberec- Riegrova 1278-16- p. o..pdf Velikost: 356.77 KB
027 Změna platu ředitelky Mateřské školy -Kamarád-- Liberec- Dělnická 831-7- p. o..pdf Velikost: 356.73 KB
028 Návrh odměn ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec.pdf Velikost: 360.23 KB
029 Uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s Potravinovou bankou Liberec- z.s. .pdf Velikost: 5.74 MB
030 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 372.64 KB
031 Prodej vodovodního řadu v k.ú. Starý Harcov- ul. Kadlická.pdf Velikost: 2.1 MB
032 Prodej vodohospodářských staveb v k.ú. Starý Harcov- ul. Sluneční stráň.pdf Velikost: 2.16 MB
033 SVS a.s. - návrh dodatku č. 2. k Nájemní smlouvě reg. č. 7003-06-0202.pdf Velikost: 1.66 MB
034 Schválení aktualizovaného IPRÚ po hodnocení.pdf Velikost: 13.31 MB
034-01 Schválení Dodatku č. 11 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.pdf Velikost: 36.81 MB
035 Komise pro místní Agendu 21.pdf Velikost: 367.06 KB
036 Hromadný podnět občanů proti výstavbě dvou viladomů na pozemcích parc. č. 962-1- 962-2- 963- 964- 1094-1 k.ú. Horní Růžodol- ulice Máchova- obec L.pdf Velikost: 941.78 KB
037 rozdělení 88. změny územního plánu města Liberec na změnu 88.A- 88.B a 88.C.pdf Velikost: 399.45 KB
038 zadání 88.A změny územního plánu města Liberec - úprava textové části - regulativu.pdf Velikost: 1011.15 KB
039 zadání 88.B změny územního plánu města Liberec - lokalita bývalého statku v Krásné Studánce.pdf Velikost: 1.3 MB
040 zadání 88.C změny územního plánu města Liberec - napojení OPZ sever a PZ jih na silnici I-35.pdf Velikost: 1.7 MB
041 Návrh k pořízení 93. strategické změny územního plánu města Liberec - návrh č. 93-1.pdf Velikost: 52.16 MB
042 Tramvajová trať Liberec dolní centrum (Rybníček) - Rochlice - Studie proveditelnosti.pdf Velikost: 3.35 MB
043 Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Údržba drobných vodních prvků ve vlastnictví SML“.pdf Velikost: 2.54 MB
044 Úprava Pravidel pro poskytování dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 7.55 MB
044-01 Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2017.pdf Velikost: 3.78 MB
045 Uzavření smluv s Elset s.r.o. na nájem VO pro reklamní zařízení a provoz informačního systému.pdf Velikost: 1.68 MB
046 Vypsání výběrového řízení -Generální oprava vyzdívek obou kremačních pecí v krematoriu Liberec-.pdf Velikost: 1.21 MB
047 Dodatek č. 29. - příměstská autobusová doprava.pdf Velikost: 707.69 KB
048 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 1.22 MB
049 Poskytnutí peněžitého daru ve výši 100 000-- Kč z rozpočtu SML pro Boveraclub z.s. .pdf Velikost: 1.05 MB
050 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci mezi SML a LK.pdf Velikost: 2.72 MB
051 Výpověď nájemní smlouvy č. B-24787509 s Lesy ČR- s.p..pdf Velikost: 1.17 MB
052 Změna jízdních řádů MHD s účinností od 17. 12. 2016.pdf Velikost: 357.67 KB
053 Podnět na zavedení bezplatného jízdného pro osobu doprovázející dítě do 3 let v MHD Liberec.pdf Velikost: 365.99 KB
054 Havarijní stav opěrné zdi Oblačná - varianty řešení.pdf Velikost: 17.42 MB
055 Hromadný podnět na opravu chodníků v lokalitě Nezvalova.pdf Velikost: 13.78 MB
056 Stavebně – technický stav mostních konstrukcí po provedených mostních prohlídkách v roce 2016.pdf Velikost: 13.33 MB
056-01 Návrh správní rady na přidělení a nepřidělení dotací z programu 6.2. dílčího fondu Sportovního fondu Dotačního fondu SML pro 2. kolo roku 2016.pdf Velikost: 1.5 MB
057 Systém Croseus - nadstavbový modul Registr smluv.pdf Velikost: 373.16 KB
057-01 Darovací smlouva - MOCCA- spol. s.r.o..pdf Velikost: 536.83 KB
057-02 Darovací smlouva - Česká spořitelna- a.s..pdf Velikost: 348.17 KB
058-02 Stav pořizování ÚP- nový harmonogram.pdf Velikost: 1 MB
059 Změna organizačního řádu MML od 1. 12. 2016 .pdf Velikost: 1.07 MB
060 Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města- zastupitelstva města a valných hromad společností na rok 2017.pdf Velikost: 1.47 MB
061 Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2016.pdf Velikost: 930.49 KB
062 Hodnocení 9. ZM konaného dne 27. 10. 2016.pdf Velikost: 973.85 KB
063 Organizační zajištění 10. ZM - 24. 11. 2016.pdf Velikost: 361.97 KB
201 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných- vypůjčených a pronajatých nemovitostech za účelem poskytování sociálních služeb v roce 2016.pdf Velikost: 639.27 KB
202 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání.pdf Velikost: 5 MB
203 Zápis z kontroly KV č. 5-2015 -Kontrola poskytování informací členům ZML-.pdf Velikost: 1.8 MB
204 Informace o aktuálním stavu projektů a přípravě žádostí o dotace.pdf Velikost: 701.58 KB