Zastupitelstvo: 2016 » 2016-06-23 ZM 6 » Dle bodůStáhnout najednou

03. Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou.pdf Velikost: 7.92 MB
04. Pozemky pro LK- Záchranná zdr.služba LK-záměr.pdf Velikost: 10.91 MB
05. MO-prodej pozemku.pdf Velikost: 1.73 MB
06. MO- záměr prodeje pozemků.pdf Velikost: 47.05 MB
07. MO - výkup nemovitoti od ČR-ÚZSVM.pdf Velikost: 1.2 MB
08. MO - záměr výkupu pozemků.pdf Velikost: 1.08 MB
09. Doprodej podílu stav.poz.p.č.2742,kú.Liberec-Vrbova 735, Lbc 1.pdf Velikost: 2.25 MB
10. Záměr bezúplatného převodu poz.-náprava prodeje z r.2014.pdf Velikost: 5.83 MB
11. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s..pdf Velikost: 2.27 MB
12. OZV SML, o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území SML.pdf Velikost: 735.92 KB
12a. Záměr k regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných her.pdf Velikost: 246.97 KB
13. Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2015 a účetní závěrka statutárního města Liberec za rok 2015.pdf Velikost: 10.72 MB
14. Návrh rozpočtového opatření č. 3B) - Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec na rok 2016.pdf Velikost: 265.63 KB
15. Návrh rozpočtového opatření č. 3C) statutárního města Liberec na rok 2016.pdf Velikost: 873.27 KB
16. Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím upraveného směnečného programu dle indikativní nabídky ČS a. s. v celkové výši 1 800 000 000 Kč.pdf Velikost: 4.98 MB
17. OZV SML o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf Velikost: 335.61 KB
18. Přehled o použití prostředků fondu rozvoje v roce 2015 a změna statutu fondu rozvoje.pdf Velikost: 538.17 KB
19. Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu a vyhlášení 2. kola 2016 programu 5.2 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu .pdf Velikost: 896.06 KB
20. Vyhlášení programu 6.2 dílčího Sportovního fodnu pro 2. kolo roku 2016.pdf Velikost: 8.43 MB
21. Schválení návrhu správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 5.18 MB
22. Studie odtokovych pomeru Luzicka Nisa.pdf Velikost: 2.37 MB
23. Euroregion Nisa – žádost o ukončení Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci.pdf Velikost: 1.39 MB
24. MFRB - přijetí daru splaškové kanalizace v ul. Na Skřivanech, k.ú. Starý Harcov .pdf Velikost: 438.32 KB
25. SUMF zadání, Plán projektu a Řídicí skupina.pdf Velikost: 1.34 MB
26. Úprava názvu pozic a organizačního zajištění MA21.pdf Velikost: 276.51 KB
27. Schválení Dodatku č. 10, Závěrečné zpráv, Dokuemntu IPRM SV004.pdf Velikost: 37.51 MB
28. Plánovací smlouva - Bytová výstavba Polní - Pavlovice.pdf Velikost: 24.65 MB
29. Převzetí komunikací po stavbě silnice I14 Kunratice - Jablonec n. N. - uzavření smluv.pdf Velikost: 318.55 KB
30. Návrh k pořízení 88.změny ÚPML.pdf Velikost: 5.83 MB
31. Změna ZL CZaSP.pdf.pdf Velikost: 149.92 KB
32. Změny ZL MŠ Pastelka a MŠ Stromovka.pdf.pdf Velikost: 191.4 KB
33. Aktualizace majetkových příloh PO soc. a zdrav. zaměření.pdf.pdf Velikost: 6.3 MB
34. Aktualizace majetkových příloh ke ZL školských PO.pdf.pdf Velikost: 18.45 MB
35. Aktualizace majetkových příloh kulturních PO.pdf.pdf Velikost: 2.1 MB
36. Poskytnutí dotace Most k naději.pdf.pdf Velikost: 3.9 MB
37. Poskytnutí dotace Potravinové bance v Liberci.pdf.pdf Velikost: 4.13 MB
38. Poskytnutí dotace Hospic sv. Zdislavy.pdf.pdf Velikost: 7.76 MB
39. Pověření k poskytování služeb PO SML.pdf.pdf Velikost: 612.39 KB
40. Plnění usnesení ZM č. 122-09 z 25.6.2009.pdf.pdf Velikost: 5.33 MB
41. Úlehla_prominutí příslušenství_anonymizované.pdf Velikost: 54.48 KB
42.Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na realizaci akce Bohemia JazzFest 2016 v Liberci .pdf Velikost: 526.53 KB
43. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na účast libereckého pěveckého sboru Severáček na turné po Jižní Korei v roce 2016.pdf Velikost: 629.05 KB
44. Vyřízení dotazů 5. přerušeného ZM a 5. náhradního ZM.pdf Velikost: 5.02 MB
I. Informace - Rozpočtové opatření č. 3A) statutárního města Liberec r. 2016 - zapojení dotací.pdf Velikost: 195.82 KB
II. Informace o naplňování rozpočtu a činnosti OE_leden a květen 2016.pdf Velikost: 123.45 KB
III. Informace pro jednání ZM_ plán fin výboru na II pol 2016.pdf Velikost: 117.19 KB
IV. Informace kontrolního výboru o nedokončení kontroly.pdf Velikost: 34.98 KB
V. Informace Dotace MA21 LK.pdf Velikost: 4.86 MB
VI. Informace k projektu-Futree.pdf Velikost: 298.36 KB
VII. Informace do ZM - Odpověď na žádost Málkových.pdf.pdf Velikost: 2.08 MB
VIII. Informace - Plnění usnesení rady města za měsíc květen roku 2016.pdf Velikost: 301.55 KB