Zastupitelstvo: 2016 » 2016-03-31 ZM 3 » Dle bodůStáhnout najednou

03. Zpráva o hospodaření a stavu majetku společnosti DPMLJ, a. s. k 31.12.2016.pdf Velikost: 359,41 KB
04. MO - prodej pozemků.pdf Velikost: 9,11 MB
05. MO - záměr prodeje pozemků.pdf Velikost: 41,02 MB
06. MO - záměr výkupu pozemků.pdf Velikost: 6,66 MB
07. MO - záměr budoucího prodeje pozemku.pdf Velikost: 1,01 MB
08. MO - nabytí nemovitoti od ČR-ÚZSVM.pdf Velikost: 1,53 MB
09. MO - záměr směny a prodeje pozemku.pdf Velikost: 6,32 MB
10. VH-KNL.pdf Velikost: 390,21 KB
11. VH-EN.PDF Velikost: 2,24 MB
11a. Poskytnutí peněžitého daru Dětskému centru Sluníčko.pdf Velikost: 387,11 KB
12. Zápis z kontroly KV č.3 Plnění usnesení ZML (2).pdf Velikost: 308,67 KB
13. Zápis z kontroly KV č. 8 Volnočasové plochy.pdf Velikost: 3,21 MB
14. Zápis z kontroly KV č. 9 RTM.pdf Velikost: 1,24 MB
15. Inventarizační zpráva roku 2015.pdf Velikost: 737,17 KB
16. Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného programu dle nabídky ČS a. s. a KB a. s. v celkové výši dle variant.pdf Velikost: 12 MB
17. Návrh rozpočtového opatření č. 1B) - Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec na rok 2016.pdf Velikost: 282,54 KB
18. Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2016 - verze 24.3..pdf Velikost: 1,32 MB
18a. Návrh řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd, a.s..pdf Velikost: 730,81 KB
19. Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2016 - 2020.pdf Velikost: 1,16 MB
20. Dodatek č. 9 IPRM SV004.pdf Velikost: 39,03 MB
21. Systém sídelní zeleně.pdf Velikost: 2,3 MB
22. SVS a.s. - prodej vodovod. a kanalizačního řadu v ul. Varšavská.pdf Velikost: 1,58 MB
23. ALiZi.pdf Velikost: 2,37 MB
24. Zrušení zástavního práva v rámci ukončeného projektu _komunikace na Ještěd.pdf Velikost: 5,9 MB
25. Schválení Dodatku č. 12 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“.pdf Velikost: 24,02 MB
26. Aktualizace Dokumentu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“.pdf Velikost: 15,61 MB
27. Aktualizace složení ŘV IPRM 3.pdf Velikost: 1,25 MB
28. Kino_Varšava.pdf Velikost: 2,34 MB
29. Směnná smlouva - pozemky v k.ú. Starý Harcov.pdf Velikost: 7,89 MB
2a. Požadavky k přípravě návrhu nového územního plánu.pdf Velikost: 157,21 KB
30. Darovací smlouva - výstavba komunikace na p.p.č. 89 v k.ú. Karlinky.pdf Velikost: 4,47 MB
31. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebností - Kunratická.pdf Velikost: 224,41 KB
32. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2015.pdf Velikost: 4,08 MB
33. Vyúčtování k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů za rok 2015.pdf Velikost: 14,06 MB
34. Pověření Komunitních prací Liberec o.p.s. k poskytování SOHZ a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KPL, o.p.pdf Velikost: 812,26 KB
35. Poskytnutí dotace CZPLK.pdf Velikost: 4,23 MB
36. Zrušení sankce neposkytnutí dotací z Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 55,95 KB
37. Vyřízení dotazů 2. ZM - 25.2.2016.pdf Velikost: 9,33 MB
I. Informace - Zkrácená zpráva z hloubkové kontroly hospodaření s prvky forenzního auditu DPMLJ, a. s. - Informace do ZM.pdf Velikost: 372,41 KB
II. Informace - Rozpočtové opatření č. 1A) statutárního města Liberec r. 2016 - zapojení dotací.pdf Velikost: 214,54 KB
III. Informace o naplňování rozpočtu a činnosti OE_leden a únor 2016.pdf Velikost: 298,68 KB
IV. Informace - Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2016.pdf Velikost: 274,27 KB
IX. Informace o projektech.pdf Velikost: 10,15 MB
V. Informace - Metodický pokyn pro hodnocení projektů dílčích fondů.pdf Velikost: 99,77 KB
VI. Informace - Zpráva o činnosti výboru pro rozvoj a územní plánování za období říjen 2015 - únor 2016.pdf Velikost: 174,31 KB
VII. Informace - MPZ.pdf Velikost: 212,73 KB
VIII. Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání1.pdf Velikost: 1,28 MB