Zastupitelstvo: 2018 » 2018-01-25 ZM 1 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na funkční období 2018 - 2022.pdf Velikost: 360.72 KB
004 Majetkoprávní operace - prodej podílu na stav. pozemcích k bytovým jednotkám.pdf Velikost: 734.13 KB
005 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků.pdf Velikost: 3.08 MB
006 Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 944-82- k. ú. Františkov u Liberce.pdf Velikost: 824.23 KB
007 Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - k. ú. Starý Harcov.pdf Velikost: 1.15 MB
008 Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - pozemky k. ú. Novina.pdf Velikost: 3.83 MB
009 Majetkoprávní operace - změna usnesení - výkup pozemku v k. ú. Krásná Studánka.pdf Velikost: 1.82 MB
010 Majetkoprávní operace – změna usnesení - prodej pozemku k.ú. Růžodol I.pdf Velikost: 942.9 KB
011 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 1.7 MB
012 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 3.64 MB
013 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 530.8 KB
013-03 Prováděcí ujednání k dohodě o společném postupu - Teplárna Liberec a.s..pdf Velikost: 900.17 KB
014 Návrh odměňování členů ZM- výborů a komisí od 2-2018.pdf Velikost: 580.18 KB
015 Zápis z provedené kontroly KV č. 6-2017 -Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10-2016 - Fond vzdělávání-.pdf Velikost: 1.17 MB
016 Zápis z provedené kontroly KV č. 8-2017 -Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10-2016 - Fond kultury a cestovního ruchu- .pdf Velikost: 3.39 MB
017 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL- a. s..pdf Velikost: 1.71 MB
018 Poskytnutí peněžitého daru organizaci Reva .pdf Velikost: 353.3 KB
019 Rozhodnutí rady města Liberec o návrhu změny stanov společnosti Sportovní areál Ještěd- a. s. .pdf Velikost: 878.91 KB
020 Pořízení změn územního plánu města Liberec zrychleným postupem.pdf Velikost: 348.26 KB
021 Návrh rozpočtového opatření č. 11) - zapojení dotací statutárního města Liberec v roce 2017 .pdf Velikost: 570.38 KB
021-01 Návrh rozpočtového opatřní č.1)2018.pdf Velikost: 415.96 KB
021-02 Výkup pozemků.pdf Velikost: 6.38 MB
022 Schválení dodatku č. 12 ke smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.pdf Velikost: 1.35 MB
023 Přijetí dotace IROP 28 - Rozvoj a modernizace IS SML- finanční analýzy a realizace projektu.pdf Velikost: 957.17 KB
024 Plánovací smlouva - komunikace a sítě technického vybavení pro 10 RD.pdf Velikost: 1.75 MB
025 Plánovací smlouva - komunikace a sítě technického vybavení pro 4 RD.pdf Velikost: 1.63 MB
026 Valná hromada spol. DPMLJ- a. s..pdf Velikost: 1.76 MB
027 Přijetí dotace a zahájení realizace projektu -Asistenti prevence kriminality Liberec- .pdf Velikost: 1.27 MB
028 Poskytnutí dotace Potravinové bance Liberec- z. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 4.2 MB
029 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb na rok 2018 .pdf Velikost: 1.57 MB
030 Vyhlášení programů 6.1 a 6.2 Sportovního fondu.pdf Velikost: 5.97 MB
031 Personální obsazení správní rady Fondu kultury a cestovního ruchu.pdf Velikost: 652.85 KB
032 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu JIZERSKÉ- o. p. s. .pdf Velikost: 1.91 MB
033 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu akce Liberec 2018- 50 let od vstupu okupačních vojsk do Československa .pdf Velikost: 5.17 MB
034 Plnění usnesení zastupitelstva za IV. čtvrtletí roku 2017.pdf Velikost: 729.42 KB
035 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 10. a 11. zasedání zastupitelstva města 2017.pdf Velikost: 4.65 MB
036-01 Záměr regulace provozování hazardních her na území statutárního města Liberec .pdf Velikost: 1.22 MB
201 Plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města Liberec na I. pololetí 2018.pdf Velikost: 355.14 KB
202 Plán činnosti výboru pro vzdělávání na I. pololetí roku 2018.pdf Velikost: 281.75 KB
203 Informace o činnosti výboru pro vzdělávání.pdf Velikost: 285.51 KB
204 Informace o činnosti kontrolního výboru za II. pololetí 2017.pdf Velikost: 285.44 KB
205 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až prosinec 2017.pdf Velikost: 305.25 KB
206 Podnět občanů Zastupitelstvu statutárního města Liberec (SML) ve věci „Nesouhlasu s návrhem na zřízení kasina na adrese Tržní náměstí 860-1- 460 0.pdf Velikost: 474.26 KB
207 Hromadný podnět na zvýšení bezpečnosti v ul. Puškinova.pdf Velikost: 4.94 MB
208 Plnění usnesení rady města za měsíce listopad a prosinec roku 2017.pdf Velikost: 1.15 MB
208-01 Informace pro ZM o podaných- připravovaných a administrovaných projektech odborem SR .pdf Velikost: 634.59 KB
208-02 Informace k projektu Terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům.pdf Velikost: 256.63 KB