Rada: 2017 » 2017-01-17 RM 2 » Dle bodůStáhnout najednou

001 Zahájení.pdf Velikost: 223.82 KB
002 Informace o rezignaci Ing. Radky Loučkové Kotasové na mandát člena ZM Liberec.pdf Velikost: 785.29 KB
002-01 Program prevence kriminality na rok 2017.pdf Velikost: 3.13 MB
003 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až prosinec 2016.pdf Velikost: 481.6 KB
005 Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu na stavebním pozemku k bytové jednotce.pdf Velikost: 1.91 MB
006 Majetkoprávní operace – prodej pozemků .pdf Velikost: 6.35 MB
007 Majetkoprávní operace - záměr prodeje podílů na stav. pozemku k bytovým jednotkám.pdf Velikost: 4.06 MB
008 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 9.91 MB
008-01 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 24.06 MB
008-02 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků.pdf Velikost: 8.92 MB
008-04 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků .pdf Velikost: 6.49 MB
008-05 Majetkoprávní operace - zemědělský pacht pozemku.pdf Velikost: 1.56 MB
008-06 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku.pdf Velikost: 1.92 MB
008-07 Majetkoprávní operace - prodloužení nájemní smlouvy.pdf Velikost: 2.74 MB
008-08 Majetkoprávní operace - ukončení nájemní smlouvy na pozemek.pdf Velikost: 3.71 MB
008-09 Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru.pdf Velikost: 1.3 MB
008-10 Majetkoprávní operace - Služebnosti.pdf Velikost: 22.79 MB
008-11 Majetkoprávní operace - změna usnesení služebnosti .pdf Velikost: 41.59 MB
008-12 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 236.79 KB
008-13 Přijetí daru od Libereckého kraje - DDM Větrník - V-Klub.pdf Velikost: 10.73 MB
008-14 Schválení úhrady bankovních poplatků při výkupu pozemku.pdf Velikost: 4.14 MB
008-15 Schválení dodatku ke smlouvě na MŠ Beruška.pdf Velikost: 8.06 MB
008-16 Schválení dodatku ke smlouvě ZŠ 5. května.pdf Velikost: 5.45 MB
008-17 Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci výtahů .pdf Velikost: 1.63 MB
008-18 Aktualizace projektového záměru Liberecký veřejný technopark.pdf Velikost: 2.9 MB
009 Nástup Bc. Petry Čermákové do funkce ředitelky po skončení mateřské a rodičovské dovolené a návrh na stanovení platu s účinností od 1. 2. 2017.pdf Velikost: 631.85 KB
010 Jmenování nového manažera Řídicí pracovní skupiny pro Komunitní plánování služeb v sociální oblasti v regionu Liberec..pdf Velikost: 682.32 KB
011 Jmenování a odvolání zástupců Libereckého kraje v dozorčích radách ZOO Liberec a Botanické zahrady Liberec.pdf Velikost: 239.1 KB
012 Přijetí terénních pracovníků na odbor školství a sociálních věcí v souladu s poskytnutím dotace .pdf Velikost: 365.56 KB
013 Dodatek k Žádosti o neinvestiční dotaci pro program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro rok 2017.pdf Velikost: 331.67 KB
014 Povolení výjimky z počtu dětí pro Mateřskou školu -Čtyřlístek-- Liberec- Horská 166-27- příspěvkovou organizaci .pdf Velikost: 930.01 KB
015 Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě pro Základní školu- Liberec- U Školy 222-6- p.o. .pdf Velikost: 523.46 KB
016 Zrušení usnesení RM č. 180-2013 - určení Mateřské školy- Liberec- Klášterní 466-4- ke vzdělávání dětí zaměstnanců KNL.pdf Velikost: 314.41 KB
017 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 239.48 KB
018 Žádost příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec o povolení odpisu nedobytných pohledávek.pdf Velikost: 235.77 KB
019 Poskytnutí daru Domovu důchodců Bystřany- příspěvkové organizaci.pdf Velikost: 1 MB
020 Příslib pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Sdružení TULIPAN- z.s..pdf Velikost: 1.29 MB
021 Souhlas s technickým zhodnocením budovy školy v rámci projektu „Vybudování učebny přírodních věd v objektu ZŠ Liberec- Aloisina výšina 642- příspě.pdf Velikost: 1.19 MB
022 Přijetí dotace v rámci projektu -Liberec - Zittau- podpora vzájemné spolupráce- rozvoje a prosperity- (ALiZi).pdf Velikost: 11.01 MB
022-01 Vypsání výběrového řízení na projektovou přípravu pro projekt IPRÚ -Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi- .pdf Velikost: 7.64 MB
022-02 Vypsání výběrového řízení na projektovou přípravu pro 1. etapu projektu IPRÚ -Sociální bydlení-.pdf Velikost: 62.99 MB
022-03 Návrh na přidělení dotací z Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2017.pdf Velikost: 1.46 MB
022-04 Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2016.pdf Velikost: 923.35 KB
022-05 Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu -Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů - implementace a integrace pro.pdf Velikost: 1.66 MB
022-06 Žádost o výjimku z pravidel rozpočtového provizoria - SUMF.pdf Velikost: 485.45 KB
023 Výjimka ze stavební uzávěry - Apartmány Jizerská.pdf Velikost: 4.22 MB
024 Výjimka ze stavební uzávěry - Fenix Inspiration Design Hotel.pdf Velikost: 19.5 MB
025 Výjimka ze stavební uzávěry - XC SKI CLUB Liberec .pdf Velikost: 15.46 MB
026 Návrh k pořízení 89. změny územního plánu města Liberec - návrhy č. 89-1 - 89-6.pdf Velikost: 2.35 MB
027 schválení zadání 90. změny územního plánu města Liberec- strategická změna lokalita Perštýn.pdf Velikost: 1.65 MB
028 Podnět k pořízení 94. strategické změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 17.3 MB
029 Oprava opěrné zdi ve Svatoplukově ulici.pdf Velikost: 1.88 MB
030 Vybudování schodiště u OC Lidl- ul. Na Bídě.pdf Velikost: 1.59 MB
031 Údržba vodních prvků ve městě Liberci - výjimka ze směrnice RM.pdf Velikost: 3.73 MB
032 Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2017.pdf Velikost: 3.51 MB
033 Pověření Komunitních prací Liberec- o.p.s. k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a poskytnutí dotace.pdf Velikost: 3.43 MB
034 Odpověď DPMLJ na zavedení bezplatného jízdného pro doprovod dětí do 3 let.pdf Velikost: 412.75 KB
035 Dodatek č. 32 ke Smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 546.09 KB
036 Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 a 2018.pdf Velikost: 519.84 KB
037 Regenerace a založení rozptylové loučky na hřbitově v Ruprechticích.pdf Velikost: 1.34 MB
038 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 346.51 KB
039 Rozšíření urnového háje na pohřebišti v Ruprechticích.pdf Velikost: 1.26 MB
040 Výjimka ze Směrnice rady č. 3 RM na generální opravu vyzdívek kremačních pecí.pdf Velikost: 607.05 KB
041 Získání dotace z programu EFEKT 2017-2021.pdf Velikost: 1.91 MB
042 Hromadný podnět na opravu komunikace Slepá.pdf Velikost: 536.58 KB
043 Smlouva o nájmu parkovacích automatů r. 2017.pdf Velikost: 1.9 MB
044 Centrální řízení technické infrastruktury města Liberce.pdf Velikost: 2.14 MB
045 Zpráva o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec za rok 2016.pdf Velikost: 259.13 KB
046 Správa a provoz dětského dopravního hřiště v roce 2016.pdf Velikost: 959.45 KB
047 Povolení vytvoření graffiti prezentace v ul. Hvězdná .pdf Velikost: 57.86 MB
048 Přijetí dotace na realizaci akcí „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Liberci“.pdf Velikost: 627.46 KB
049 Podnět na úpravu krajnice komunikace Luční.pdf Velikost: 17.31 MB
050 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám- klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2017.pdf Velikost: 840.74 KB
051 Vyhlášení programů 6.1 a 6.2 Sportovního fondu.pdf Velikost: 6.34 MB
051-01 Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu a vyhlášení programu 5.1-5.4 Fondu kultury a cestovního ruch.pdf Velikost: 3.5 MB
051-02 Patriots- Dodatek č. 2.pdf Velikost: 2.33 MB
051-03 Podpora investičních projektů sportovních klubů.pdf Velikost: 527.98 KB
052 Žádost Ing. Karolíny Hrbkové o proplacení nevyčerpané dovolené.pdf Velikost: 669.05 KB
053 Vyřazení movitého majetku - mobilního telefonu - formou odprodeje.pdf Velikost: 1.17 MB
053-01 Změna v personálním obsazení Komise pro veřejné zakázky a úprava znění Statutu komise pro veřejné zakázky.pdf Velikost: 819.9 KB
053-02 Rezignace člena a předsedy dozorčí rady společnosti Komunitní práce Liberec- o.p.s. a jmenování nového člena dozorčí rady.pdf Velikost: 488.16 KB
053-03 Rezignace z funkce člena správní rady společnosti Komunitní práce Liberec- o.p.s. a jmenování nového člena dozorčí rady.pdf Velikost: 575.35 KB
053-04 Změna v režimu užívání služebního vozidla.pdf Velikost: 515.17 KB
054 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec roku 2016.pdf Velikost: 1.24 MB
055 Hodnocení 11. ZM konaného dne 15. 12. 2016.pdf Velikost: 643.11 KB
056 Organizační zajištění 1. ZM - 26. 1. 2017.pdf Velikost: 240.19 KB
057 Různé.pdf Velikost: 223.95 KB
201 Časový plán zasedání komise dopravní v roce 2017.pdf Velikost: 339.9 KB
202 Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí roku 2016.pdf Velikost: 687.72 KB